ביטול זכייה

זוכה המבקש לוותר על זכייתו יכול לעשות זאת באופן עצמאי ומקוון באתר ההרשמה להגרלות (להלן – "ביטול השתתפות") או יודיע על בקשתו כאמור בדואר אלקטרוני אל חברת הבקרה, כפי שיפורסם באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון www.moch.gov.il

יובהר כי תנאי להתקשרות החברה עם קונה בחוזה מכר "מחיר למשתכן" הינו כי הקונה יצהיר כי בינו או בין קרובו, לבין החברה או קרובה, לא מתקיימים יחסים מיוחדים כהגדרתם בסעיף 106 (א') לחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1976.