כיצד מחושב מחיר דירת מחיר למשתכן:

מחיר הדירה:

שטח הדירה במ"ר X המחיר למטר, בתוספת הסכומים להלן ( ככל שרלוונטי לדירה ( ובתוספת מע"מ ) להלן: "מחיר הבסיס" ).

מרפסת\גינה:

בגין שטח עד 30 מ"ר X 30% מהמחיר למטר.

בגין השטח שבין 31 מ"ר ל- 60 מ"ר X 20% מהמחיר למטר.

בגין השטח שבין 61 מ"ר ל- 120 מ"ר X 10% מהמחיר למטר.

בגין השטח שמעל 121 מ"ר לא תחול גביה כלל.

מחסן:

שטח המחסן 40% X מהמחיר למטר.

חניה:

מס' החניות המוצמדות (מינימום 1) 200% X מהמחיר למטר.

מקדם קומה:

קומת ראשונה מעל מפלס הקרקע – הפחתה של 3% ממחיר הבסיס.

קומה שניה מעל מפלס הקרקע – הפחתה של 2% ממחיר הבסיס.

קומה שלישית מעל מפלס הקרקע – הפחתה של 1% ממחיר הבסיס.

קומות 4-6 מעל מפלס הקרקע – ללא שינוי במחיר הבסיס.

קומה 7 ומעלה מעל מפלס הקרקע – 1% נוסף על מחיר הבסיס עבור כל קומה מעל קומה 7

לדוגמא: קומה שביעית – מחיר הבסיס בתוספת 1% , קומה שמינית – מחיר

הבסיס בתוספת 2% , קומה תשיעית – מחיר הבסיס בתוספת 3%.

הפחתת מחיר בשל חריגה משטח הדירה המקסימלי:

שטח הדירה המקסימלי הינו כדלקמן:

מספר חדרים23456
שטח מרבי7090110125140

במקרה שתהיה סטייה משטח הדירה המקסימלי כאמור לעיל, תחול הפחתה של 15% ממחיר מ"ר דירתי, על כל מטר שולי הסוטה משטח הדירה המקסימלי כאמור לעיל. כלומר, על כל מטר שולי, הסוטה משטח הדירה המקסימלי, תגבה החברה רק 85% ממחיר למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ)

חישוב מחיר לדוגמה:

מחיר למ"ר דירתי: 1,000 ₪.

מס' חדרים: 2.

שטח הדירה: 75 מ"ר.

מחיר הדירה: 74,250 ₪ כמפורט להלן:

70 מ"ר X 1,000 ₪ = 70,000 ₪

5 מ"ר ₪ 850 X (85% ממחיר מטר דירתי) = 4,250 ₪.

חלוקת התמורה

7% תשלום ראשון – תוך 2 ימים ממועד חתימת החוזה

13% תשלום שני – לאחר 45 ימים ממועד חתימות החוזה

70% בפריסה – החל מהיום ה-60 לאחר חתימת החוזה או בתוך 7 ימים מיום שנמסרה לרוכש הודעה כי התקבל היתר בנייה ועד סיום הבנייה

בפריסה רבעונית שווה עד לגובה 90% מהתמורה

10% תשלום אחרון – ישולמו עד ולא יאוחר מ 10- ימים לפני יום מסירת הדירה