מס רכישה

רכישת דירה מחייבת דיווח לרשות המיסים. את הדיווח יש להגיש לרשות המיסים בתוך 30 יום מחתימת החוזה.

  • בהתאם למחיר הדירה, הנכם עשויים להיות חייבים בתשלום מס רכישה (בהתאם למדרגות מס רכישה)
  • את מס הרכישה יש לשלם לרשות המיסים בתוך 60 יום מיום חתימת החוזה
  • לבקשת הרוכשים, החברה ו/או מי מטעמה ייערכו את שומת מס הרכישה עבורם ויגישו את הדיווח לרשות המיסים באופן מקוון וכשירות בלבד, באופן שלא ירשם לרוכשים עו"ד מייצג ברשות המיסים, ומבלי שתוטל על החברה ו/או על עורכי הדין מטעמה ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', כל אחריות ו/ או חבות
  • החברה תדווח על חתימת החוזה בתוך 30 ימים ממועד החתימה בהתאם לדין, הדיווח בשם הרוכשים במועד זה מותנה וכרוך בשיתוף פעולה מלא מצדם

מס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה לפי סעיף 9 (ג1א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין:

עד לסך של 1,747,865 ₪ – 0% מס רכישה
עבור הסכום שבין 1,747,865 ₪ ל- 2,073,190 ₪ – 3.5%
עבור הסכום שבין 2,073,190 ₪ ל – 5,348,565 ₪ – 5%
עבור הסכום שבין 5,348,565 ₪ ל – 17,828,555 ₪ – 8%
ניתן לערוך חישוב סימולציה למס רכישה באתר האינטרנט של מיסוי מקרקעין בכתובת:
https://www.misim.gov.il

חישוב מס רכישה לדוגמא:

מחיר דירה (שווי עסקה) – 1,800,000

שווי עסקה – מסכום בש"חעד סכום בש"חאחוז מססכום מס בש"ח
01,747,8650%
1,747,8651,800,0003.5%1,825
סה"כ מס רכישה לתשלום בש"ח1,825

סה"כ מס רכישה: 1,825 ₪.

  • קיימת חובת דיווח בתוך 30 ימים ממועד חתימת ההסכם.
  • הדיווח יבוצע על ידי עורכי הדין של דניה. הן עבור דניה והן עבור הרוכשים.
  • יש לשלם את המס הרכישה עד למועד הנקוב בו (בערך תוך 60 יום ממועד החתימה על ההסכם) ולהעביר לחברה את אישור התשלום.
  • שכ"ט עו"ד בסך של 5,872 ש"ח כולל מע"מ שישולם בחתימה. נא להצטייד בפנקס שיקים ביום חתימת החוזה.