דף הבית
תהליך רכישת הדירה
אופן ביצוע התשלומים

אופן ביצוע התשלומים

  • התשלומים יבוצעו באמצעות פנקס השוברים בלבד, אשר יחולק במעמד החתימה על ההסכם
  • השובר ניתן לתשלום בכל בנק בו יש לקונה חשבון
  • התשלום יעבור אוטומטית אך ורק לחשבון הליווי בבנק המלווה
  • כנגד כל תשלום, יקבל הרוכש ערבות חוק מכר כבטוחה מהבנק המלווה (ללא רכיב המע"מ). אם במועד החתימה, טרם יהיו פנקסי שוברים, לא תתקבל בשלב הראשון ערבות על תשלום הראשון (7%)
  • בתוך כ-30 יום מחתימת החוזה, יקבל הרוכש מכתב החרגה מותנה לפיו עם מילוי תנאי הבנק המלווה (בכפוף לחוק המכר), תוחרג הדירה מהשעבוד. עם מילוי תנאי הבנק וחוק המכר יקבל הרוכש מכתב החרגה סופי, לפיו הדירה נקייה משעבוד. (תשלום מלוא התמורה, קבלת החזקה בדירה, חתימת חוזה חכירה ע"ש הרוכש/רישום הערת אזהרה לטובתו)
  • במעמד החתימה על ההסכם יחתום הרוכש בפני עורכי הדין על ייפוי כוח בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם כנספח ז'

הקדמת תשלומים

ניתן להקדים תשלומים בתנאים להלן, במצטבר:
ניתנה הסכמת החברה בכתב ומראש.
סך התשלום שיוקדם, לא יפחת מסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) צמוד למדד הבסיס, כולל מס ערך מוסף כחוק.
התשלום האמור ישולם על ידי הקונה אך ורק בין הימים ה – 16 והיום האחרון באותו החודש (28 – 31)

פיגורים בתשלומים

מובהר, כי איחור הרוכש בביצוע התשלומים מעבר ל 7- הימים מהמועד הקבוע בלוח התשלומים, יחייב אותו אף בריבית פיגורים כקבוע בהסכם המכר בכפיפות לחוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהיום הראשון לאיחור.