ליווי פיננסי

החברה פועלת להתקשרות בהסכם ליווי פיננסי במסגרתו יונפקו לקונה בטוחות – ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח בהתאם להוראות החוק.

ככל ובמועד התשלום השני טרם ייחתם הסכם ליווי פיננסי, הקונה ישלם עד 7% מהמחיר הכולל של הממכר, זאת עד להודעת החברה כי באפשרותה לספק בטוחות כמתחייב.