דף הבית
תהליך רכישת הדירה
הצמדה למדד תשומות הבניה

הצמדה למדד תשומות הבניה

החל ממועד קבלת היתר בניה, יוצמד מחיר דירת מחיר למשתכן למדד תשומות הבניה שיהיה ידוע ביום קבלת היתר הבניה.

הצמדת תשלומי התמורה בגין הדירה למדד תשומות הבניה הצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבניה

  • כל תשלום מתשלומי התמורה , יוצמד למדד הידוע במועד ביצוע התשלום, אשר לא יפחת מהמדד שהיה ידוע ביום חתימת החוזה.
  • לגבי תשלומים וסכומים שישולמו בין היום הראשון לבין החמישה עשר (כולל) של חודש לועזי או לבין יום פרסום המדד בפועל, לפי המאוחר (בכפוף להסכמת החברה לקבלת כספים במועדים אלו) יהיה המדד החדש – המדד שיתפרסם באותו חודש בו מבוצע התשלום
  • בדרישת התשלום שתועבר על ידי החברה, יוצג הסך התשלום לאחר חישוב ההצמדה.
  • ניתן לבצע את חישוב ההצמדה באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.